ผิดคาด3จาก7อันดับคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุงของประเทศไม่ใช่โรงเรียนมีชื่อในกรุงเทพ

ประกาศแล้ว ผลแอดมินชั่นประจำปี 60 มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์กว่า 7 หมื่นคน โดย3จาก7คะแนนนสูงสุดในประเทศมาจากโรงเรียนในต่างจังหวัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ได้มีการถ่ายทอดสดการประกาศผลแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครแอดมินชั่นจำนวนทั้งสิ้น 81,232 คนและมีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จำนวน 70,689 คน โดยการจัดอันดับผู้ที่มีผลคะแนนมากที่สุด 7 อันดับ มีดังนี้อันดับ1. นายครองพิภพ วิรัตินนท์ จากโรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลคะแนนคิดเป็น 89.03% เลือกเข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ2.นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีผลคะแนนคิดเป็น 88.07% เลือกเข้าคณะทันตะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ3.นายจิรายุส ทองประสม จากโรงเรียนสตรีวิทยา๒ มีผลคะแนนคิดเป็น 87.8% เลือกเข้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ4.นายธีรภัทร อรุณรัตน์ จากโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา มีผลคะแนนคิดเป็น 86.75% เลือกเข้าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ5.นางสารณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีผลคะแนนคิดเป็น 86.51% เข้าเลือกคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ6.นางสาวสุชัญญา ยิ้มอยู่ จากโรงเรียนบดินทรเดชา มีผลคะแนนคิดเป็น 84.38% เลือกเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอันดับ7.นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ จากโรงเรียนสตรีน่าน มีผลคะแนนคิดเป็น 82.03 % เลือกเข้า คณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะและสาขาวิชาที่มีผลการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีอัตราการแข่งขัน 1 : 60 อันดับ2. คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอัตราการแข่งขัน 1 : 50 อันดับ3.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มีอัตราการแข่งขัน 1 : 49 อันดับ4.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีอัตราการแข่งขัน 1 : 43 และอันดับ5. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราการแข่งขัน 1 : 43  ซึ่งภายหลังจากการแอดมิชชั่นแล้วจะยังคงมีการเปิดรับสมัครตรงสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในอีกหลากหลายมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสิทธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น โดยเงือนไขการรับสมัครจะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด