ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 อดีตข้าราชการ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 3 ราย

20 กุมภาพันธ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้


      

    1. นายมนัส สร้อยพลอย ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ในกรณีร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

          2. นายทิฆัมพร นาทวรทัต ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ในกรณีร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย

          3. นายอัครพงศ์ หรือ อัฐฐิติพงศ์ ช่วยเกลี้ยง หรือ ทีปวัชระ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ในกรณีร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และตริตาภรณ์มงกุฎไทย

        

  ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

          ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 

          จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 อดีตข้าราชการ >>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<