ราชกิจจาฯประกาศ การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่รฟท.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯประกาศ การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่รฟท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ระบุ

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่ากระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 20 (4) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ สำหรับ 2 โครงการ วงเงินรวม 9,677,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี- ปากน้ำโพ วงเงิน 5,905,000,000 บาท (ห้าพันเก้าร้อยห้าล้านบาทถ้วน) โดยวิธีการทำสัญญากู้ยืมเงิน
(Term Loan) กับธนาคารออมสิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การเบิกเงินกู้ กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้ นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
1.2 อายุเงินกู้4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ครบกำหนดในวันที่ 21 ธันวาคม 2567
1.3 อัตราดอกเบี้ย
1.3.1 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง บวกส่วนต่างร้อยละ 0.30000 (ศูนย์จุดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์) ต่อปี
1.3.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น ตลาดกรุงเทพ(BIBOR) ระยะ6 เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3.3 การปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้ อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วันนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 21 ธันวาคม 2567

1.4 การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวดคือวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ ณ วันสิ้นสุดตามสัญญากู้ยืมเงิน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อค านวณดอกเบี้ยที่ถึงก าหนดช าระ ยกเว้นการช าระต้นเงินกู้งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้ 

2. กระทรวงการคลังได้ด าเนินการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม- ชุมพร วงเงิน 3,772,000,000 บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยวิธีการทำสัญญากู้ยืมเงิน(Term Loan) กับธนาคารออมสิน
2.1 การเบิกเงินกู้ กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้ นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
2.2 อายุเงินกู้ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ครบกำหนดในวันที่ 21 มกราคม 2568
2.3 อัตราดอกเบี้ย
2.3.1 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง บวกส่วนต่างร้อยละ 0.30000 (ศูนย์จุดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์) ต่อปี
2.3.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ6 เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
2.3.3 การปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วันนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่21 กรกฎาคม 2564 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 21 มกราคม 2568
2.4 การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวด คือวันที่ 21 มกราคม และ 21 กรกฎาคม ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ ณ วันสิ้นสุดตามสัญญากู้ยืมเงิน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระต้นเงินกู้งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

3. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถช าระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป 
4. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจาฯประกาศ การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่รฟท.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<