ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกทม. "ชัชชาติ" มอบอำนาจ รองผู้ว่าฯ ปฎิบัติราชการแทน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าฯ กทม. มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯ กทม. สั่ง และ ปฏิบัติราชการแทน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย .2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269 /2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ


 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งต่อไปนี้


1. มอบหมาย และมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

affaliate-2

ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกทม. "ชัชชาติ" มอบอำนาจ รองผู้ว่าฯ ปฎิบัติราชการแทน

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกทม. "ชัชชาติ" มอบอำนาจ รองผู้ว่าฯ ปฎิบัติราชการแทน

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกทม. "ชัชชาติ" มอบอำนาจ รองผู้ว่าฯ ปฎิบัติราชการแทน

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด