ลุ้นอีกเฮือก คดียุบพรรคก้าวไกล สั่งกกต.ยื่นหลักฐานเพิ่ม นัดพิจารณาต่อ

ยังไม่ถึงบทสรุป คดียุบพรรคก้าวไกล ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง กกต.ยื่นหลักฐานเพิ่ม พร้อมนัดพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 18 มิ.ย. 2567

ลุ้นกันต่ออีกเฮือก ยังไม่ถึงบทสรุปคดียุบพรรคก้าวไกล ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง กกต. ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 พร้อมนัดพิจารณาต่ออีกครั้งในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 หลังถูกร้องว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ลุ้นอีกเฮือก คดียุบพรรคก้าวไกล สั่งกกต.ยื่นหลักฐานเพิ่ม นัดพิจารณาต่อ

 

 

ลุ้นอีกเฮือก คดียุบพรรคก้าวไกล สั่งกกต.ยื่นหลักฐานเพิ่ม นัดพิจารณาต่อ

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐาน อันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง
 

ลุ้นอีกเฮือก คดียุบพรรคก้าวไกล สั่งกกต.ยื่นหลักฐานเพิ่ม นัดพิจารณาต่อ

 

โดยต่อมา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวน ส่งสำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาต่อไป ในวันอังคารที่18 มิถุนายน 2567

 

ลุ้นอีกเฮือก คดียุบพรรคก้าวไกล สั่งกกต.ยื่นหลักฐานเพิ่ม นัดพิจารณาต่อ