สั่งปิด​ บ้านไทยสามัคคี​ ห้ามใคร เข้า-ออก คนในหมู่บ้านติดเชื้อเพียบ

คำสั่ง จ.นครราชสีมา​ ออกประกาศปิดพื้นที่ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ ห้ามใครเข้า​-ออก หลังพบชาวบ้านติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่ง ปิดพื้นที่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.00 น. โดยห้ามผู้ใด เข้า หรือ ออก จากพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 16 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านจำนวนมาก มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 53 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 20 ราย จึงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมการแพร่ของโรคให้ใด้โดยเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชคำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประกอบมาตรา 34 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

affaliate-2

1. ให้ปิดพื้นที่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ถึง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

2. ห้ามผู้ใด เข้า หรือ ออก จากพื้นที่ตามข้อ 1 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

3. ห้ามบุคคลในพื้นที่ตามข้อ 1 รวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการรวมตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นข้ไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรายการทางปกครอง พ.ศ.2539

จังหวัดสั่งปิด​ บ้านไทยสามัคคี​ ห้ามใคร เข้า-ออก คนในหมู่บ้านติดเชื้อเพียบ

affaliate-3