ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามรถบรรทุก  4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในพื้นที่ กทม.ช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
 

ด้วยมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากมีการระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ปีนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้มีการออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 เมษายน 2563 และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 กําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร ตลอดจนความเหมาะสมต่อระบบการขนส่ง และการจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (38) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา 339 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 28 กันยายน 2522 จึงออกข้อบังคับไว้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ปีขึ้นไป เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อ 3 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เฉพาะ ในส่วนห้ามการเดินรถ ดังต่อไปนี้

(4) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ และการห้ามจอด รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549

(5) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

(6) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป เดิน และห้ามจอดรถในทางบางสาย พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามรถบรรทุก  4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในพื้นที่ กทม.ช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน