คลอดโผสั่งย้าย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ไปดูเเลกรมควบคุมมลพิษ

คลอดโผสั่งย้ายอธิบดีป่าไม้ ไปนั่งกรมควบคุมมลพิษ ส่วน ลวรณ ผงาดอธิบดีกรมสรรพสามิต

  1 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จำนวน 5 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้
 

คลอดโผสั่งย้าย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ไปดูเเลกรมควบคุมมลพิษ

 

1.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
2.นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นรองปลัด ทส.
3.นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัด ทส. เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ 
4.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นรองปลัดทส. 
5.นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการทส. เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

คลอดโผสั่งย้าย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ไปดูเเลกรมควบคุมมลพิษ


  ด้านการเเต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูงกระทรวงการคลัง มีอีก 4 ราย ประกอบด้วย ...


1.นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง 
2.นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต  ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร 
3. นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต 
4.นางวรนุช  ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านบริหารเหรียญกษาปณ์และทร้พย์สินมีค่ากรมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้  


  1. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  3. นายวุฒิไร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการแต่งตั้งหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 

 

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งนายธนกร วังบุญคงชนะ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 

 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายรณภพ ปัทมะดิษ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง 

 

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง 

 

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 


  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป