ราชกิจจาฯประกาศ วันหยุดธนาคารออมสินประจำปี 2564

ราชกิจจาฯประกาศ วันหยุดธนาคารออมสินประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ.2564 ความว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส 2.7/2563 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกอบมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2541 จึงกำหนดวันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) 
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

สำหรับธนาคารออมสินสาขาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์
 
กรณีธนาคารออมสินซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนราชการ เช่น ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย ธนาคารออมสินสาขามหาดไทย ธนาคารออมสินสาขาทำเนียบรัฐบาล ธนาคารออมสินสาขากระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินสาขายุติธรรม ธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดา ธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ (อาคาร A) ธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ (อาคาร B) ธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุล ฯลฯ ให้มีวันหยุดตามประเพณีตามวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2564

กรณีธนาคารออมสินสาขา หน่วยให้บริการที่มีสาขาพี่เลี้ยง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในหน่วยงานเอกชนและมีวันทำการเช่นเดียวกับสถานที่ที่ธนาคารออมสินสาขา หน่วยให้บริการที่มีสาขาพี่เลี้ยงเปิดให้บริการให้มีวันหยุดทำการตามประกาศนี้ และให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การปฏิบัติงานของธนาคารออมสินสาขาที่มีวันและเวลาทำงานแตกต่างจากสาขาปกติ คำสั่งธนาคารออมสินเรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยให้บริการและสาขาพี่เลี้ยง และคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยให้บริการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสาขาพี่เลี้ยง โดยอนุโลม

 

 

ราชกิจจาฯประกาศ วันหยุดธนาคารออมสินประจำปี 2564

>>Lazada ดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<