เปิดรายชื่อ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 5 ราย

22 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนี้

22 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนี้

1. นางวารินทร์ ตุลาคุปต์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

2. นายนเรฐ จิตรชื่น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

3. นางปัณณพัฒน์ ณัฐพสิษฐ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

4. นางสาวสายทอง ช่างสลัก ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

5. นางกุลิสราพ์ บุญทับ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เปิดรายชื่อ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 5 ราย

เปิดรายชื่อ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 5 ราย
                                 >>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<