ครม.ประกาศแต่งตั้ง โฆษกกระทรวงแรงงานคนใหม่-ขรก.ระดับทรงคุณวุฒิ สธ.

ครม.ประกาศแต่งตั้ง โฆษกกระทรวงแรงงานคนใหม่-ขรก.ระดับทรงคุณวุฒิ สธ.

วันนี้ (02/02/2564)  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชประจำ) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) เนื่องจาก รง. มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้งานด้านการสื่อสารองค์กร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งเดิมที่แต่งตั้งนางเธียรรัตน์ นะวะมะรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) [คำสั่ง รง. ที่ 131/2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

2. แต่งตั้งนายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) ซึ่ง รง. ได้มีคำสั่ง รง. ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ด้วยแล้ว

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายดิสทัต คำประกอบ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

 

ครม.ประกาศแต่งตั้ง โฆษกกระทรวงแรงงานคนใหม่-ขรก.ระดับทรงคุณวุฒิ สธ.
>>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<