ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 7 นาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 7 นาย

วันนี้ (05/02/2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

ว่าที่พันเอก ประสิทธิ์ วงศ์อินทร์ เป็น พันเอก

ว่าที่พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

ว่าที่พันโทหญิง อรพิน หิมวันต์ เป็น พันโทหญิง

ว่าที่พันตรีหญิง มยุรี ฟุ้งสกุล เป็น พันตรีหญิง

ว่าที่ร้อยเอก นรเทพ แสนทวีสุข เป็น ร้อยเอก

ว่าที่ร้อยโท ถนอม สอนสะอาด เป็น ร้อยโท

ว่าที่ร้อยโท กาญจนพรรณ ขันตี เป็น ร้อยโท

ว่าที่ร้อยโท บัณฑิต จ่าเนียรกุล เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และลำดับที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 7 นาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 7 นาย

 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 7 นาย >>Lazada Double Sale  มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<