โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง‘ศศธร สิริวชิรภักดิ์’ และอีก 6 ราย

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันเอก สุรเดช เหลี ยมไทย เป็น พันเอก

2. ว่าที่ พันโทหญิง ศศธร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3. ว่าที่ พันโทหญิง นิภาพรรณ จันทะเกตุ เป็น พันโทหญิง

4. ว่าที่ พันตรีหญิง โสภา ตนะศุภผล เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ ร้อยเอก ธนกร ฟุ้งเกียรติ เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ ร้อยโท ธนาวิชญ์ สัตตธารา เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ ร้อยโท อนุชา ภู่เสือ เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ถึงลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2560

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง‘ศศธร สิริวชิรภักดิ์’ และอีก 6 ราย

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง‘ศศธร สิริวชิรภักดิ์’ และอีก 6 ราย
 

 

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง‘ศศธร สิริวชิรภักดิ์’ และอีก 6 ราย >>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<