ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สํานักงานอัยการสูงสุด ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการจํานวน 56 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุดเรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ 

วันนี้ (11/03/2564)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุดเรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ 

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ ตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๕๖ ราย ดังนี้ 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สํานักงานอัยการสูงสุด ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการจํานวน 56 ราย