ประกาศปิดตลาดยิ่งเจริญ 16-23 พ.ค. หลังผลตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพจเฟสบุ๊ก "ตลาดยิ่งเจริญ - Yingcharoen Market" ได้โพสต์ข้อความ ปิดตลาดยิ่งเจริญ 16-23 พฤษภาคม 2564 หลังผลตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ประกาศตลาดยิ่งเจริญ ประจําวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภายในตลาดยิ่งเจริญ ทางสํานักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรการเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบัน

วันนี้ทางตลาดฯจึงประกาศการดําเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประกาศปิดตลาดยิ่งเจริญ 16-23 พ.ค. หลังผลตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

1) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทางตลาดฯได้รับทราบผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจํานวน 10 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ในพื้นที่ที่ตลาดฯได้ทําการปิดไปแล้ว (โดยได้ส่งแผนผังมาพร้อมกับประกาศนี้) จึงมียอดผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564 รวม 24 ราย

2) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดโรค และการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่ทันท่วงที “ตลาดยิ่งเจริญ จึงปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และมีกําหนดเปิดตลาดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

3) สําหรับ “ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ บุคลากร รวมทั้งชุมชนหลังตลาด” ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองจะมาทําการตรวจหาเชื้อทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 โดยทางตลาดฯ จะดําเนินการจัดคิวรายชื่อเพื่อให้เข้ารับการตรวจ โดยจะให้ผู้จัดการพื้นที่แจ้งนัดหมาย

ประกาศปิดตลาดยิ่งเจริญ 16-23 พ.ค. หลังผลตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

4) กําหนดหลักปฏิบัติในช่วงเวลาที่ตลาดปิดให้บริการ : ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ บุคลากร และชุมชนหลังตลาด ต้องพักอาศัยอยู่บ้าน ห้ามเดินทางไปสถานที่อื่น เพื่อหยุดการรับและแพร่โรค โดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ทางตลาดฯจําเป็นต้องยกเลิกการเช่าการจ้าง และห้ามเข้าตลาดอีกต่อไป

5) สําหรับลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการตลาดฯตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ครอบครัว หากมีอาการที่เสี่ยงการติดเชื้อ ขอให้ไปพบหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐใกล้บ้าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สื่อสารโดยฝ่ายการตลาด

 

ประกาศปิดตลาดยิ่งเจริญ 16-23 พ.ค. หลังผลตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ที่มา ตลาดยิ่งเจริญ - Yingcharoen Market

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ประกาศปิดตลาดยิ่งเจริญ 16-23 พ.ค. หลังผลตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19