เช็กเงื่อนไขรับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลังสภากาชาดไทยประกาศฉีดโมเดอร์นาฟรีให้คนไทย

สภากาชาดไทยประกาศฉีดโมเดอร์นาฟรีให้คนไทย เช็กเงื่อนไขรับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใครได้ - ไม่ได้ รายละเอียดครบที่นี่

นับเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวไทยอุ่นใจขึ้นมาอย่างหนึ่ง เมื่อมีประกาศด่วนจากสภากาชาดไทยว่า จะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนฟรี ซึ่งก่อนหน้านี้ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้กล่าวว่า ในการประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข จากการสอบถามสภากาชาดไทย ในฐานะ 1 ใน 5 หน่วยงานรัฐ ที่มีอำนาจในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนว่า มีโอกาสหรือไม่ที่สภากาชาดไทยจะเป็นผู้เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก

เงื่อนไขรับโมเดอร์นาฟรี

 

ลาซาด้า ดีลดี

 

ขณะเดียวกัน นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เผยว่า ได้มีการดีลจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการนำเข้าจะอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ จึงขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกรรมจะนำเข้ามาได้เมื่อใด


โดยรายละเอียดเอกสารระบุว่า ขณะนี้สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรค covid-19 โมเดอร์นาจำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำวัคซีนมาฉีดบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าบางและกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่าตามภารกิจของ สภากาชาดไทย ทั้งนี้สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาฉีดวัคซีน covid จำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่

เงื่อนไขรับโมเดอร์นาฟรี


โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเงื่อนไขการดำเนินการมีดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจต้องจัดทำแผนการขอรับการ จัดสรรวัคซีนเพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนดพร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 กลุ่มได้แก่
- คนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิชมาก่อน 
- ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน covid-19 มาก่อน 
- บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 
- ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลหรือครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน covid-19 มาก่อน 
- บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน covid-19 มาก่อนและบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

เงื่อนไขรับโมเดอร์นาฟรี

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจต้องเสนอแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

เงื่อนไขรับโมเดอร์นาฟรี

3. เงื่อนไขที่สำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 
- องค์การบริหารส่งจังหวัดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทยต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีน covid modena ราคา 1,300 บาทต่อ 1 โดสให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกัน covid-19  Moderna มาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับเงินค่าฉีดวัคซีนโดนละ 1,300 บาทนั้นเมื่อหักต้นทุนวัคซีนและค่าบริการจัดการตามโครงการแล้วเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะนำเข้าสมทบกองทุนสภากาชาดไทยเพื่อจัดสรรวัคซีน covid19 และยารักษาโรค covid-19 สำหรับประชาชนต่อไป

 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดการบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายโดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด 
- เมื่อสภากาชาดไทยแจ้งจัดสรรโควตาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากสภากาชาดไทยภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12:00 น.
- สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

เงื่อนไขรับโมเดอร์นาฟรี

เงื่อนไขรับโมเดอร์นาฟรี

 

ลาซาด้า ดีลดี