รร.กรุงเทพคริสเตียน ประกาศยกเลิกสอบปลายภาค เทอม1

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ซึ่งดำเนินมา ตั้งแต่เดือนเมษายนนั้น จนถึงบัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และได้สร้างความตึงเครียดให้กับสังคมโดยรวม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ซึ่งดำเนินมา ตั้งแต่เดือนเมษายนนั้น จนถึงบัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และได้สร้างความตึงเครียดให้กับสังคมโดยรวม

 

ลาซาด้า

 

ทางโรงเรียนเข้าใจดีต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าได้สร้างความตึงเครียดให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูผู้สอนด้วย และได้ประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า หากยังจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 จะยิ่ง สร้างความเครียดให้ทุกภาคส่วนมากขึ้นไปอีก อีกทั้งโรงเรียนได้มีนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา สำหรับสัดส่วนคะแนนการวัดและประเมินผลที่ให้มีความหลากหลายระหว่างการเรียนการสอนแล้ว เช่น การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อยระหว่างเรียน หรือ การบ้านและภาระงานต่าง ๆ

ทำให้โรงเรียนมั่นใจว่านักเรียนได้รับความรู้ที่เพียงพอ เนื่องจากได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ระหว่างเรียน และใช้เวลาสำหรับการบ้านและภาระงานต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเครียดในการเตรียมตัวสอบ และบรรเทาสภาพจิตใจของทุกคนในสถานการณ์อันเลวร้ายนี้

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เป็นวันเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนนี้ สำหรับวันจันทร์ที่ 20 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ที่กำหนดไว้ให้เป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แต่เดิมนั้น ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำหรับนักเรียนสะสางงานที่คั่งค้าง และคุณครูจะได้ติดตามภาระงานต่าง ๆ เพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนจะได้มีประสิทธิผลสูงสุด

 

รร.กรุงเทพคริสเตียน ประกาศยกเลิกสอบปลายภาค เทอม1

 

อนึ่ง ทางโรงเรียนขอประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 และในระหว่างปิดภาคเรียนนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองผ่อนปรนให้นักเรียนได้ใช้เวลาพักผ่อนของตนเองอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเรียน เพื่อความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

 

รร.กรุงเทพคริสเตียน ประกาศยกเลิกสอบปลายภาค เทอม1

 

ลาซาด้า