ราชกิจจาฯเผยแพร่ รายงานฐานะการเงินไทย ทุนสำรองเงินตรา-ขาดทุนสะสม

ราชกิจจาฯเผยแพร่ รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตราและยอดขาดทุนสะสม

วันที่ 2 ก.ย.64 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

ราชกิจจานุเบกษา

แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

โค้ดส่วนลดลาซาด้า