"ต้นไม้กู้เงินได้"เปิดรายชื่อ58ชนิดไม้ยืนต้น ใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้

"ต้นไม้กู้เงินได้" ต้นไม้ 58 ชนิด ที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ขอสินเชื่อได้ เปิดเงื่อนไขและขั้นตอน ต้องทำอย่างไร

  "ต้นไม้กู้เงินได้" ต้นไม้58ชนิด ที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ โดย ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อธิบายขอบเขต กำหนดขั้นตอน และหลักการ ในการประเมินราคาต้นไม้ เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์เบื้องต้น  โดยกระทรวงพาณิชย์ออกเป็นกฎกระทรวงรองรับ ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ที่บัญญัติให้หลักประกันได้แก่ ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ 

 

ลาซาด้า

 

เปิดรายชื่อ ต้นไม้กู้เงินได้

 

ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่

 

กลุ่มที่ 1 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตเร็ว รอบตัดฟันสั้น มูลค่าของเนื้อไม้ต่ำ กลุ่มนี้จะมีมูลค่าต่ำ เช่น ยูคาลิปตัส สัตตบรรณ กระถินเทพา กระถินณรงค์ ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้ค่อนข้างสูง เช่น ประดู่ ยางนา กระบาก สะตอ ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูง ได้แก่ สัก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตช้า รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูงมาก เช่น พะยูง ชิงชัน จันทน์หอม มะค่าโมง ฯลฯ เป็นต้น

 

เปิดรายชื่อ ต้นไม้กู้เงินได้


เกณฑ์การประเมินราคาต้นไม้

ต้องเป็นต้นไม้อายุ 1 ปีขึ้นไป
มีลำต้นตรง 2 เมตรขึ้นไป
ต้องเป็นต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินตนเอง
การวัดมูลค่าจะต้องมีกรรมการและสมาชิกธนาคาร อย่างน้อย 3 คนร่วมประเมินมูลค่า
ต้นไม้เป็นรายต้นที่ความสูง 1.30 เมตร
มีเส้นรอบวงต้น ไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร และเปรียบเทียบเส้นรอบวงที่วัดได้ กับตารางปริมาณ และราคาเนื้อไม้ ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพื่อหามูลค่าต้นไม้ และจะปล่อยกู้ให้ 50% ของราคาประเมินต้นไม้ชนิดนั้น ๆ


เปิดรายชื่อ ต้นไม้กู้เงินได้

 

ตัวอย่าง ที่ดินที่นำมาจดจำนองขอสินเชื่อ

หากที่ดินที่นำมาจดจำนองขอสินเชื่อ มีราคาประเมิน 500,000 บาท
ปกติกู้ได้ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน หรือ 250,000 บาท
 
แต่หากผู้กู้มีต้นไม้ ซึ่งมีมูลค่าตามการประเมินมูลค่าต้นไม้รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท ก็จะใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ร้อยละ 50 หรือ 150,000 บาท

 

ดังนั้น ผู้กู้รายนี้ จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งสิ้น 650,000 บาท (ราคาประเมินที่ดิน 500,000 + มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นต้นไม้ 150,000)
 

และจะสามารถได้วงเงินกู้ 325,000 บาท หรือร้อยละ 50 ของ 650,000 บาท ซึ่งหมายความว่า ได้เพิ่มจากราคาประเมินที่ดินเปล่า 75,000 บาท เป็นต้น

 

รายชื่อไม้ยืนต้น ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันธุรกิจได้ มีทั้งหมด 58 ชนิด

 

เปิดรายชื่อ ต้นไม้กู้เงินได้


อย่างไรก็ตาม การนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ โดยการออกเป็นกฎกระทรวงรองรับ ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ที่บัญญัติให้หลักประกันได้แก่ ทรัพย์สินอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สามารถยื่นกู้ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ทั่วประเทศ

 

...ขอบคุณ...

www.lumpsum.in.th

nationphoto

 

ลาซาด้า