ปปง. สั่งยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก พร้อมพวก ที่ดิน-เงินฝาก 89 รายการ 130.3ล้าน

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคำส่งที่ ย. 159 /2564 ลงวันที่ 8 ก.ย.2564 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวราย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก มีพฤติการณ์กระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดรวม 89 รายการ รวมมูลค่า 130,371,449.55 บาท

วันนี้ (17 ก.ย.2564) สำนักข่าวอิศรา ได้มีการรายงานข่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรม สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคำส่งที่ ย. 159 /2564 ลงวันที่ 8 ก.ย.2564 ยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊กที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวราย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก มีพฤติการณ์กระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ทรัพย์สิน ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ที่ถูกยึดและอายัดรวม 89 รายการ รวมมูลค่า 130,371,449.55 บาท ประกอบด้วย ที่ดิน 17 แปลง ราคาประเมิน 119,653,534.91 บาท เงินในบัญชีเงินฝาก 71 บัญชี และหลักทรัพย์ 1 บัญชี รวม 72 บัญชี 10,717,964.64 บาท

 

โดยทางด้าน สำนักข่าวอิศรา ยังได้มีการรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ทรัพย์สินประเภท ที่ดิน 17 แปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง บริษัทอ่าวนาง ซีวิว คอนโด จำกัด จำนวน 11 แปลง อยู่ใน จ.กระบี่ ,นายสมบูรณ์ ช่างเรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้รับจำนอง 1 แปลง อยู่ใน จ.กระบี่ ,นางอภัสราภรณ์ เจียวก๊ก 3 แปลง อยู่ใน จ.กระบี่ และนางฉลวย จันทวี 2 แปลง อยู่ในจ.สงขลา

ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก 71 บัญชี อยู่ในชื่อ ยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก, น.ส.ณัฐวรรณ อุตมะปรากรม ,นายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ ,นางกุลรภัส คงสัน ,นายสุดถวัลย์ ท้าวสกุล ,บริษัท เหนือโลก จำกัด ,บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด ,บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) ,สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด,บริษัท เอ็มโกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ,นางอภัสราภรณ์ เจียวก๊ก,น.ส.จิรากัญ จันทวี ,น.ส.นฤมล ทองคำ ,นางเที่ยนโฮ้ย เจียวก๊ก เพื่อเด็กหญิงภัทรินญา คุณสนอง ,นางเที่ยนโฮ้ย เจียวก๊ก ,นายประเสริฐ จันทวี ,บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด, บริษัท เอ็มแอล ฟิวเจอร์เทค จำกัด ,บริษัท เอ็มวีเทรดดิ้ง คอเปอเรชัน จำกัด ,น.ส.ภัสร์ชนกพร จรัสธนะภักดิ์ ,นายวีระ นุ่นประดิษฐ์ ,น.ส.ปาริชาติ ทำนา และ น.ส.อมราภรณ์ วิเศษสุข
หลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ชื่อนายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ 

ปปง. สั่งยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก พร้อมพวก ที่ดิน-เงินฝาก 89 รายการ 130.3ล้าน

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้ออกประกาศ พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ปปง. สั่งยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก พร้อมพวก ที่ดิน-เงินฝาก 89 รายการ 130.3ล้าน

ปปง. สั่งยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก พร้อมพวก ที่ดิน-เงินฝาก 89 รายการ 130.3ล้าน

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า