ราชกิจจาฯสั่ง จัดระเบียบ กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19

ราชกิจจาฯสั่ง จัดระเบียบ กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน

มีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม "กรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19" ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 ความว่า

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ข้อ 10 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย

และข้อ 11 กำหนดให้บริษัทต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และจัดให้มีคู่มือ ระบบงาน คู่มือการดำเนินงาน และคู่มือการดำเนินงานของหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถให้สำนักงานตรวจสอบได้เมื่อมีการร้องขอ โดยสำนักงานสามารถสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือดังกล่าว รวมถึงระบบงาน และกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามสมควร นั้น

 

สั่งจัดระเบียบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19

 

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม "กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19" มีประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนในวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 

กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19

 

กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19

 

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า