"หมอธีระ"เผย รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ Long COVID

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึง รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคงค้าง (Long COVID)

"หมอธีระ"ระบุข้อความว่า

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคงค้าง (Long COVID)

Decary S และคณะจากแคนาดา ลองทบทวนแนวคิดและประสบการณ์ในการจัดระบบดูแลผู้ป่วย Long COVID จากงานวิจัยทั่วโลก โดยคัดกรองจากกว่า 2,000 ชิ้น

หมอธีระ มีงานวิจัยที่กล่าวถึงรูปแบบการดูแลผู้ป่วย Long COVID 12 รูปแบบ

มีทั้งที่จัดระบบดูแลโดยอาศัยระบบบริการปฐมภูมิ (Primary care) ไปจนถึงระบบบริการที่ดูแลแบบเฉพาะทาง (Specialized clinics)

ทั้งนี้สิ่งที่ระบบดูแลของทั่วโลกมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันคือ

หนึ่ง ผู้ป่วยที่มีอาการคงค้าง (Long COVID) นั้นมักต้องการการดูแลจากแพทย์หลากหลายแขนง และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งรวมไปถึงบริการทางสังคมอื่นๆ ด้วย (Multidisciplinary team)

สอง จำเป็นต้องมีการประเมินอาการ โดยใช้เครื่องมือหรือแบบประเมินที่มาตรฐาน เพื่อที่จะประเมินได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน เนื่องจากอาการคงค้างนั้นมีหลากหลาย และมิได้มีผลต่อด้านสุขภาพกายแต่เพียงเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน

สาม ระบบการดูแลที่ดีจำเป็นต้องมีกลไกการติดตามผล หรือ Follow up ที่มีประสิทธิภาพ

และสี่ ด้วยสถานการณ์ระบาดที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดูแลแบบทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร และดูแลผู้ป่วยนั้น จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์แบบดั้งเดิมที่ต้องมาที่โรงพยาบาลเป็นหลัก

affaliate-2

...ประเทศไทยจำเป็นต้องวางแผนเรื่องนี้ไว้ด้วย เพราะจำนวนการติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื่อง

หากระบบไม่พร้อมที่จะรับมือ หรือไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพโดยรวมที่มีปริมาณคนไข้โรคอื่นๆ มหาศาลอยู่แล้ว และส่งผลกระทบต่อกำลังคนในระบบอีกด้วย

ด้วยรักและห่วงใย

อ้างอิง

Decary S et al. Care Models for Long COVID. medRxiv. 19 November 2021.

หมอธีระ

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด