"สารวัตรราชบุรี" กร้าวลาออก ซื่อสัตย์ สุจริตแต่ไม่ก้าวหน้า ขอไปทำอาชีพอื่น

"สารวัตรราชบุรี" กร้าวลาออก เหตุไม่ก้าวหน้า แม้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขอออกจากราชการไปทำอาชีพอื่นและดูแลมารดา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีการเผยแพร่หนังสือลาออกของ สารวัตรราชบุรี โดยได้เขียนหนังสือบันทึกข้อความ ขอลาออกจากราชการ ซึ่ง สารวัตรราชบุรีลาออก เพื่อไปดูแลมารดาที่ป่วย พร้อมบอกว่าที่ผ่านมาทุ่มเททำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่กลับไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตามสมควร

ตำรวจโพสต์สะเทือน ขอลาออกเหตุไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเท่าที่ควร

 

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สภ....จว.ราชบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2564 
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน ผกก.สภ......

ข้าพเจ้า พ.ต.ท..... ตำแหน่ง "สารวัตรราชบุรี" มีความประสงค์ขออนุญาตลาออกราชการ เพื่อดูแลมารดาซึ่งป่วยมีสภาพนอนติดเตียง และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่กับไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตามสมควร 

 


 

affaliate-2

จึงมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เพื่อประกอบอาชีพอื่น เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและรายละเอียดมาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้ว  

และขอเรียนว่า การลาออกจากการราชการครั้งนี้ เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง มิได้ถูกผู้บังคับบัญชา บีบบังคับหรือ กลั่นแกล้ง แต่อย่างใด และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่เลิกล้มความตั้งใจ และเปลี่ยนใจถอนใบลาออกนี้ แต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท......... "สารวัตรราชบุรี"

 

"สารวัตรราชบุรี" กร้าวลาออก เหตุไม่ก้าวหน้า แม้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

affaliate-3