เช็กกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนราชการ

เช็กกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564

เช็กกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนราชการ

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564

 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วิชาสอบ : สอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เลขประจำตัวสอบ : 642100001-642100090 
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ :
- ดินสอที่มีความดำ เท่ากับ 2 บี หรือมากกว่า
- ยางลบดินสอ
- ปากกา

เช็กกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนราชการ

เช็กกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนราชการ

 

affaliate-2

2. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วิชาสอบ : สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เลขประจำตัวสอบ : 643100001-643100907
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ :
- ดินสอที่มีความดำ เท่ากับ 2 บี หรือมากกว่า
- ยางลบดินสอ
- ปากกา

เช็กกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนราชการ

เช็กกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนราชการ

ขอบคุณ สำนักงาน ก.พ.