ธ.ก.ส. โอนอีก เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 10

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนอีกกว่า 1,100 ล้านบาท เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 10

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 นั้น ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการ โอนเงินประกันรายได้ในงวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 10 อีกจำนวน 1,174 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 93,302 ครัวเรือน ผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตั้งแต่งวดที่ 1-10 รวมทั้งหมดจำนวน 83,483 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,683,606 ครัวเรือน เทียบกับเป้าหมายรวม 4.69 ล้านครัวเรือน

ธ.ก.ส. โอนอีก เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 10

การประกันรายได้ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน และช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน  ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

affaliate-2

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ.

ธ.ก.ส. โอนอีก เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 10

 

ชาวนา - เกษตรกร สามารถเข้าตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

  • เข้าที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขเลขประจำตัวประชาชน
  • กดคำว่า "ค้นหา"
  • ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน โดยบอกรายละเอียด ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขาธกส. / สถานะ

ธ.ก.ส. โอนอีก เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 10