ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ใช้เงินสมทบประกันสังคม ยื่นลดหย่อนภาษี 64 ได้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใช้เงินสมทบประกันสังคม ยื่นลดหย่อนภาษี 2564 ได้ เช็กรายระเอียด ช่องทางการขอหลักฐาน

ใกล้เข้ามาแล้วกับการ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ที่ต้องยื่นแบบในต้นปี 2565 ด้านเพจสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า กรมสรรพากรให้ประชาชนที่มีเงินได้หรือรายได้ตามเกณฑ์กำหนด ยื่นภาษี โดยนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษี แต่ละคนจะมีสิทธิการลดหย่อนที่แตกต่างกัน  ซึ่งเงินสมทบประกันสังคมก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ใช้เงินสมทบประกันสังคม ยื่นลดหย่อนภาษี 64 ได้

- ผู้ประกันตน มาตรา 33 -

สามารถขอเอกสารได้ที่สถานประกอบการที่ตนเองทำงานอยู่ โดยนายจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะแสดงยอดประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และจำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่หักไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นเสียภาษีประจำปี เงินสมทบ

มาตรา 33 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 9,000 บาท (750x12 เดือน = 9,000 บาท) 
แต่ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.33 จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท ดังนี้

- เดือน ม.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 3%  สูงสุด 450 บาท
- เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 0.5% สูงสุด 75 บาท
- เดือน เม.ย.-พ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท
- เดือน มิ.ย.-พ.ย. 64 ส่งเงินสมทบ 2.5% สูงสุด 375 บาท
- เดือน ธ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

 

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 -

เงินสมทบมาตรา 39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 5,184 บาท (432x12เดือน = 5,184 บาท)
แต่ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.39 จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท ดังนี้

- เดือน ม.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาท
- เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 38 บาท
- เดือน เม.ย.-พ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 432 บาท
- เดือน มิ.ย.- ส.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 216 บาท
- เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 235 บาท
- เดือน ธ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 432 บาท

ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ใช้เงินสมทบประกันสังคม ยื่นลดหย่อนภาษี 64 ได้

 

affaliate-2

- ผู้ประกันตน มาตรา 40 -

เงินสมทบมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,600 บาท (300x12 เดือน = 3,600 บาท)
แต่ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.40  ดังนี้

 

ทางเลือกที่ 1 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 700 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 70 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 42 บาท

 

ทางเลือกที่ 2 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 100 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 60 บาท

 

ทางเลือกที่ 3 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 300 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 180 บาท

 

ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ใช้เงินสมทบประกันสังคม ยื่นลดหย่อนภาษี 64 ได้

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตน สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริง ไปติดต่อขอคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข)  

 

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม