สั่งแล้ว"ข้าราชการวุฒิสภา" WFH  ขั้นสูงสุด ป้องกัน โอมิครอน 11 วัน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือ สั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งเวียนภายในระบุ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอไมครอนที่แพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแพร่ระบาดไปแล้วกว่า 100 ประเทศ

ข้าราชการวุฒิสภา WFH  ขั้นสูงสุด

และมีความสามารถในการแพร่ระบาดที่เร็วกว่าสายพันธุ์หลักในปัจจุบันคือเดลต้ามากถึง 2-5 เท่า แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับวัคซีน จำนวน 2 เข็ม ไวรัสโอไมครอนก็สามารถทำให้ประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสลดลงอย่างรวดเร็ว

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดแนวโน้มความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา จึงมีข้อสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 – วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนัก รวมถึงผู้ที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

 

ข้าราชการวุฒิสภา WFH  ขั้นสูงสุด