เปิดข้อมูลล่าสุด ความรุนเเรงโอมิครอนในไทย เสียชีวิต1คนในผู้ป่วย1,000คน

เปิดข้อมูลความรุนแรงโอมิครอนในประเทศไทย ที่ปรึกษา สธ. รายงานล่าสุด พบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอน เสียชีวิต 1 คน ในผู้ติดเชื้อ 1,000 คน

 อัพเดตล่าสุดโควิด 14ม.ค.65 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มอีก  8,158 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 7,916 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 242 ราย ผู้ป่วยสะสม 85,180 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) พร้อมกันนี้ยังมีข้อมูล จากที่ปรึกษา สธ. รายงานล่าสุด  พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน เสียชีวิต1ราย

เปิดข้อมูลล่าสุด ความรุนเเรงโอมิครอนในไทย เสียชีวิต1คนในผู้ป่วย1,000คน
โดย โฆษกกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  ได้เปิดข้อมูลความรุนแรงโรคโควิด 19 (โอมิครอน) ในประเทศไทย…จากที่ปรึกษา สธ.  เป็นรายงานล่าสุด
1) พบผู้เสียชีวิต ~ 1 คน ในผู้ติดเชื้อ 1,000 คน
2) พบผู้ป่วยอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ~ 2-3 คน ในผู้ติดเชื้อ 1,000 คน
3) พบผู้ป่วยมีอาการปอดบวม/จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ~ 10-15 คน ในผู้ติดเชื้อ 1,000 คน

เปิดข้อมูลล่าสุด ความรุนเเรงโอมิครอนในไทย เสียชีวิต1คนในผู้ป่วย1,000คน

4) ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ  และมีอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่
5) วัคซีนโควิด 19 และการป้องกันตนเอง (UP) มีส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคโควิด 19

เปิดข้อมูลล่าสุด ความรุนเเรงโอมิครอนในไทย เสียชีวิต1คนในผู้ป่วย1,000คน
6) การแพร่เชื้อโควิด 19 (โอมิครอน) สูงมาก พบว่า ผู้สัม
ผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโอมิครอน (ที่ป้องกันตนเองไม่ดี) 10 คน จะติดเชื้อ ~ 9-10 คน 
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสำคัญในการลดการแพร่เชื้อ ควบคุมการระบาด และทำให้ประเทศไทยอยู่ร่วมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากโควิด 19 ด้วยการป้องกันตนเองสูงสุด ปฏิบัติตามมาตรการ และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครับ

เปิดข้อมูลล่าสุด ความรุนเเรงโอมิครอนในไทย เสียชีวิต1คนในผู้ป่วย1,000คน

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะกรรมการ MIU กระทรวงสาธารณสุขจากข้อมูลประเมินสถานการณ์ด้านระบาดวิทยา อาการและอาการแสดง ประเทศไทย ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

cr.
โฆษกกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข