ราชกิจจาฯประกาศ ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 เริ่ม 1 พ.ค. นี้

ราชกิจจาฯประกาศ ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 เริ่ม 1 พ.ค. 2565 นี้ โดยกำหนดระยะเวลา 3 เดือน เช็ครายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศต่อไปนี้

เมื่อ 12 เมษายน 2565 มีรายงาน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  พ.ศ.2565 โดยได้ประกาศลดอัตราเงินนำส่งกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนม.33  ไปอีก 3 เดือน  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้ ระบุ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ข้อ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ราชกิจจาฯประกาศ ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 เริ่ม 1 พ.ค. นี้
 

ข้อ ๓ ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ดังต่อไปนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก. 

(๒) ตั้งแต่วันที่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข.

 

ราชกิจจาฯประกาศ ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 เริ่ม 1 พ.ค. นี้


 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร  กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยกำหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็นการบรรเทาภาระ ของนายจ้างและผู้ประกันตน ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจาฯประกาศ ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 เริ่ม 1 พ.ค. นี้