นักดื่มเฮ "ศบค."ไฟเขียว นั่งดื่มในร้านได้ถึง24.00น. ทั่วประเทศ

นักดื่มเฮ นั่งดื่มในร้านได้ถึง24.00น. หลัง ศบค.ชุดใหญ่ประกาศล่าสุด ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร เริ่ม 1พ.ค.นี้

    22 เม.ย.65 ศบค.ชุดใหญ่ประกาศล่าสุด ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร  นักดื่มเฮ นั่งดื่มในร้านได้ถึงเที่ยงคืน 24.00น. โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ไดเแถลงมติศบค.ชุดใหญ่ ว่า เห็นชอบปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด พร้อมปรับโซนคุมโควิด ยกเลิกพื้นสีส้มทั้งหมด เพิ่ม 2 พื้นที่ท่องเที่ยว

1. คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564

นักดื่มเฮ "ศบค."ไฟเขียว นั่งดื่มในร้านได้ถึง24.00น. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ทุกพื้นที่ ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน 

นักดื่มเฮ "ศบค."ไฟเขียว นั่งดื่มในร้านได้ถึง24.00น. ทั่วประเทศ

2. ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ดังนี้ 

  การจํากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากไม่เกิน 23.00 น. เป็น ไม่เกิน 24.00 น.


คงการจํากัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID Free Setting 

นักดื่มเฮ "ศบค."ไฟเขียว นั่งดื่มในร้านได้ถึง24.00น. ทั่วประเทศ

3. คงมาตรการสําหรับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบการ เปิดดําเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ตามมาตรการที่กําหนด โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด/กทม. ได้ เมื่อมีความพร้อมโดยไม่กําหนดระยะเวลา

นักดื่มเฮ "ศบค."ไฟเขียว นั่งดื่มในร้านได้ถึง24.00น. ทั่วประเทศ

4. Work From Home ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

ชมคลิป