เเต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" โฆษกศบค. นั่งตำเเหน่งใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเเต่งตั้ง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. นั่งตำเเหน่งใหม่ บอร์ดธนาคารออมสินเพิ่มเติม

    3 พ.ค.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม  ซึ่งมีชื่อเเต่งตั้ง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน นั่งตำเเหนงใหม่ โดยปัจจุบัน นพ.ทวีศิลป์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกศบค.นั่งเป็นกรรมการด้วย


   สำหรับมติดังกล่าว คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนเกิน 11 คนแต่ไม่เกิน 15 คน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) 

เเต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" โฆษกศบค. นั่งตำเเหน่งใหม่

เป็นไปตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้

 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร  
-นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์   
-นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์  
-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน นั่งบอร์ดออมสิน คณะกรรมการธนาคารออมสิน

เเต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" โฆษกศบค. นั่งตำเเหน่งใหม่
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เเต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" โฆษกศบค. นั่งตำเเหน่งใหม่

cr.

ฐานเศรษฐกิจ