พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษจำนวน 173 ราย

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๗๓ ราย ดังนี้
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑. พลโท สมชาย ชัยวณิชยา เป็น พลเอก

๒. พลโท สุชาติ วงษ์มาก เป็น พลเอก

๓. พลโท วิสุทธิ์ เดชสกุล เป็น พลเอก

๔. พลโท สาธิต สิงห์สมบุญ เป็น พลเอก

๕. พลโท กฤษณ์ ลัยวิรัตน์ เป็น พลเอก

๖. พลโท จตุพร ไชยศรี เป็น พลเอก

๗. พลตรี ธนาพร สุธรรมพันธุ์ เป็น พลโท

๘. พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เป็น พลโท

๙. พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ เป็น พลโท

๑๐. พลตรี ชุมพร อินทร์ทองน้อย เป็น พลโท

๑๑. พลตรีหญิง สุวาณี ศรีวิไลทนต์ เป็น พลโทหญิง

๑๒. พันเอก เสนีย์ กนกอุดม เป็น พลตรี

๑๓. พันเอก วิกรม ฐานะจาโร เป็น พลตรี

๑๔. พันเอก เกรียงไกร เทพนิมิตร เป็น พลตรี

๑๕. พันเอก สุริยัน นวลชื่น เป็น พลตรี

๑๖. พันเอก เสถียร อิ่มใจ เป็น พลตรี

๑๗. นาวาเอก หฤทัย สุวรรณบัตร เป็น พลเรือตรี

๑๘. นาวาอากาศเอก ศุภพิชญ์ งามนิล เป็น พลอากาศตรี

๑๙. นาวาอากาศเอก พัทธยา เรียงจันทร์ เป็น พลอากาศตรี

๒๐. นาวาอากาศเอก สืบสกุล สุวรรณขจร เป็น พลอากาศตรี

๒๑. นาวาอากาศเอก พันธ์ประพงศ์ คงรอด เป็น พลอากาศตรี

๒๒. นาวาอากาศเอก มนตรี สุดโสภา เป็น พลอากาศตรี

๒๓. พันเอกหญิง จุลลดา จุลานนท์ เป็น พลตรีหญิง

๒๔. พันเอกหญิง จงลักษณ์ ไทรเมือง เป็น พลตรีหญิง

๒๕. พันเอกหญิง กรวิภา เจริญผล เป็น พลตรีหญิง

๒๖. พันเอกหญิง จรีรัตน์ อ้นอารี เป็น พลตรีหญิง

๒๗. พันเอกหญิง พิมพ์พิมล จิตต์ศิริ เป็น พลตรีหญิง

๒๘. พันเอกหญิง เยาวลักษณ์ โสมะทัต เป็น พลตรีหญิง

๒๙. พันเอกหญิง นัทธมน เงาพิสดาร เป็น พลตรีหญิง

๓๐. นาวาเอกหญิง วีณา หวังไมตรี เป็น พลเรือตรีหญิง

๓๑. นาวาเอกหญิง ทิพย์มาศ เย็นฤดี เป็น พลเรือตรีหญิง

๓๒. นาวาอากาศเอกหญิง พนมรักษ์ เปรมัษเฐียร เป็น พลอากาศตรีหญิง

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

 

กองบัญชาการกองทัพไทย

๓๓. พลโท อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ เป็น พลเอก

๓๔. พลตรี เทิดทัศน์ บุตรเมฆ เป็น พลโท

๓๕. พลตรีหญิง รัชนีพร ผดุงผล เป็น พลโทหญิง

๓๖. พลเรือตรีหญิง จิตศิริ สุขโกมล เป็น พลเรือโทหญิง

๓๗. พันเอก จรัส วาดเขียน เป็น พลตรี

๓๘. พันเอก ทวีเกียรติ เหมวงศ์มณีกุล เป็น พลตรี

๓๙. พันเอก วิชัย สาค าภีร์ เป็น พลตรี

๔๐. พันเอก คทาวุธ ขจรกิตติยุทธ เป็น พลตรี

๔๑. พันเอก สมัชชา เพชรจันทร เป็น พลตรี

๔๒. พันเอก ยงยุทธ เธียรญาณี เป็น พลตรี

๔๓. พันเอก สุชิน บุญญานันต์ เป็น พลตรี

๔๔. พันเอก โอภาส ไชยรัตน์ เป็น พลตรี

๔๕. พันเอก ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ เป็น พลตรี

๔๖. พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็น พลตรี

๔๗. พันเอก วิทยา ดวงเกิด เป็น พลตรี

๔๘. พันเอก ภูษณ ทิมวิภาค เป็น พลตรี

๔๙. พันเอก อนุวัต บุณยรัตพันธุ์ เป็น พลตรี

๕๐. พันเอก ทรงพล นีระสิงห์ เป็น พลตรี

๕๑. พันเอก ศวยส เหรียญมณี เป็น พลตรี

๕๒. พันเอก จาตุรนต์ แสงศร เป็น พลตรี

๕๓. นาวาอากาศเอก ชัยยุทธ กุลพฤกษ์ เป็น พลอากาศตรี

๕๔. นาวาอากาศเอก ณัฐพัชร์ เรืองมณีญาต์ เป็น พลอากาศตรี

๕๕. นาวาอากาศเอก จเด็ด คูหะก้องกิจ เป็น พลอากาศตรี

๕๖. นาวาอากาศเอก สุพัฒน์ ดอกคำ เป็น พลอากาศตรี

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา