14 อาจารย์จุฬาฯ ลงนาม ให้นิสิต เลือกแต่งเครื่องแบบ เข้าเรียนได้

14 อาจารย์นิติฯ จุฬาฯ ได้ลงนามในเอกสาร อนุญาตให้นิสิต เลือกแต่งเครื่องแบบหรือชุดสุภาพ เข้าเรียนในวิชาที่ 14 อาจารย์เป็นผู้สอน

ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า 

"การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ" หรือไม่อย่างไรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ "เครื่องแบบนิสิต" แต่อย่างใด นิสิตพึงมีเสรีภาพ (ตามรัฐธรรมนูญ) ในการที่จะเลือกแต่งกายเข้าเรียนได้

 

ดังนั้น คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 14 คน (รวมผมอยู่ด้วย) จึงร่วมกันทำบันทึกข้อความอนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือชุดสุภาพเข้าห้องเรียนในรายวิชาที่บรรยายได้ครับ

 

 

อนึ่ง วิชาที่ผมรับผิดชอบบรรยายสำหรับชั้นปริญญาตรีนั้นคือ "วิชากฎหมายปกครอง ตอนที่ 4" นิสิตที่ลงเรียนกับผมสามารถเลือกแต่งกายตามบันทึกนี้ได้เลยครับ

14 อาจารย์จุฬาฯ ลงนาม ให้นิสิต เลือกแต่งเครื่องแบบ เข้าเรียนได้

14 อาจารย์จุฬาฯ ลงนาม ให้นิสิต เลือกแต่งเครื่องแบบ เข้าเรียนได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline