บัตรคนจนรอบใหม่ จัดงบไม่อั้น มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน เช็กคุณสมบัติ

กระทรวงการคลัง แจกบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่อั้น หลังลงนามร่วม 47 หน่วยงาน เปิดลงทะเบียน 7 พันจุด เผยข่าวดีอาจมีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน เช็กคุณสมบัติก่อนลงทะเบียน

ความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 45 วัน ล่าสุดทางด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กระทรวงการคลัง ยืนยันว่าไม่ได้นำเรื่องงบประมาณที่จะใช้ มาเป็นตัวกำหนดว่า จะต้องมีผู้ได้รับสิทธิ์เท่าใด จากปัจจุบันที่มีผู้ได้สิทธิ์ 13.3 ล้านคน ตั้งงบประมาณช่วยเหลือปีละ 4.8 หมื่นล้านบาท การช่วยเหลืออาจจะได้เท่าเดิม หรือเพิ่มเป็น 15 ล้านคนก็ได้ วงเงินช่วยเหลือไม่จำกัด ถ้าผู้ลงทะเบียนเข้าเกณฑ์ คลังก็ให้ทั้งหมด ไม่มีข้อจำกัดกรอบวงเงินว่าจะให้กี่ราย


ส่วนที่ถามว่าบัตรรอบใหม่จะมีการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ช่วยค่าไฟเพิ่มเติมจากมาตรฐานของบัตรหรือไม่ ก็เป็นบางช่วงที่ประชาชนมีความลำบาก ปีที่ผ่านมามีโควิด-19 ช่องทางที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนส่วนใหญ่รัฐบาลจะมองไปที่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีความยากจน ซึ่งเงินไม่พอใช้อยู่แล้ว ก็จะลงไปเยียวยาดูแลคนระดับนี้ก่อน เติมให้ไปในภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอย

 

บัตรคนจนรอบใหม่ จัดงบไม่อั้น มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน เช็กคุณสมบัติ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า ถามว่าคนจนยังจนอยู่อย่างนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีโควิดช่วง 2 ปี วันนี้คนจนอาจจะลดลงมาก เพราะรัฐบาลได้ทำสร้างงานสร้างอาชีพไปค่อนข้างมาก แต่โควิดเกิดทั่วโลก มีสงครามยูเครนรัสเซีย ทำให้การค้าขายซบเซา


นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้กำหนดวันลงทะเบียนโครงการฯ เป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 2565 โดยประชาชนที่มีคุณสมบัติและต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th และช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้ง จุดให้บริการของธนาคารดังกล่าวมากกว่า 7,000 แห่ง โดยประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th


บัตรคนจนรอบใหม่ จัดงบไม่อั้น มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน เช็กคุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีดังนี้  


1. มีสัญชาติไทย  


2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  


3. ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา


4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี  ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  


ทั้งนี้ การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึง การตรวจสอบของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว  (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว 


5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง


ทั้งนี้ การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึง การตรวจสอบของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว  (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)


6. อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้


6.1 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
 

1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) : กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว : เป็นห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร   และ/หรือบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา   ในกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่


2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย: ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่


6.2 กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว


1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)


1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว  กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุด "แยกจากกัน"  ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร


กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุด "ร่วมกัน" ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร


ในกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของ "ที่ดิน" ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว "แยกจากกัน"  ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา


กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว "ร่วมกัน" ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา


1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่


2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย: ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ 


7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง


8. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท


ทั้งนี้ หากประชาชนที่มีคุณสมบัติและต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองใหม่ทั้งหมด 

 

บัตรคนจนรอบใหม่ จัดงบไม่อั้น มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน เช็กคุณสมบัติ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline