"สปส."มอบสุข ลุยต่อลงพื้นที่พะเยา สร้างสุขเพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม มอบสุขแก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลุยต่อลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ย้ำสร้างสุขเพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม


  นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางนวรัตน์  บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดพะเยา สร้างขวัญกำลังใจมอบสุข แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ


   สำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้จัดโครงการ สปส.มอบสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ทุพพลภาพ เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ มอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุรีรัตน์ ใจบุญทา อายุ 61 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากสาเหตุติดเชื้อทำให้
ตาบอดทั้ง 2 ข้าง ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี 

\"สปส.\"มอบสุข ลุยต่อลงพื้นที่พะเยา สร้างสุขเพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม
2. นายณัฏฐกร โยธา อายุ 45 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก


อาการปัจจุบัน แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ไม่มีความรู้สึก เดินไม่ได้ แต่สามารถสื่อสารเข้าใจได้  ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต

3. นายวิทวัส อันลิ้มภัณฑ์ อายุ 36 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก 

อาการปัจจุบัน แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง เหยียดตรงไม่ได้ ข้อเท้าขวาผิดรูป พูดได้ช้า ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 6,514.50 บาท ตลอดชีวิต  

\"สปส.\"มอบสุข ลุยต่อลงพื้นที่พะเยา สร้างสุขเพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม
   
สำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์และดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด