ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พล.ท.-คุณหญิง-ท่านผู้หญิง"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พล.ท.ธำรงรัตน์-คุณหญิงเมตตจิตต์-ท่านผู้หญิงทัศนีย์"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พล.ท.ธำรงรัตน์-คุณหญิงเมตตจิตต์-ท่านผู้หญิงทัศนีย์" ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 2 คน ดังนี้

1.พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2

2. คุณหญิงเมตตจิตต์ นวจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พล.ท.-คุณหญิง-ท่านผู้หญิง"

วันเดียวกันได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาอีกฉบับ เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2 แก่ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พล.ท.-คุณหญิง-ท่านผู้หญิง"

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline