ราชกิจจาฯ ประกาศ "วิชัย ด่านรุ่งโรจน์" สิ้นสุดจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ ประกาศ "วิชัย ด่านรุ่งโรจน์" ลาออกจากราชการ ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสิ้นสุดลง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ ราชกิจจาฯ ประกาศ "วิชัย ด่านรุ่งโรจน์" สิ้นสุดจากตำแหน่ง ความว่า

ราชกิจจาฯ ประกาศ "วิชัย ด่านรุ่งโรจน์" สิ้นสุดจากตำแหน่ง

 

ด้วย นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)) ได้ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของ นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามนัยมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ "วิชัย ด่านรุ่งโรจน์" สิ้นสุดจากตำแหน่ง

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline