โปรดเกล้าฯ “พล.ร.ต.สรวุท”ย้ายมาเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ” ย้ายมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตำแหน่งนายทหาร ปฏิบัติการพิเศษ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร มีเนื้อดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

 

โปรดเกล้าฯ “พล.ร.ต.สรวุท”ย้ายมาเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือตรีสรวุท ชวนะ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือตรี) ปรับย้ายมาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือตรี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ “พล.ร.ต.สรวุท”ย้ายมาเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline