ประกาศราชกิจจาฯ เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 13 แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศว่า เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 13 แล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย. 2570

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แล้ว เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย. 2570 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง แล้ว โดยความระบุว่า

ประกาศราชกิจจาฯ เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 13 แล้ว

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนา ฯ ที่ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมไทยทุกระดับได้มีส่วนร่วมดำเนินการ เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายนี้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่
30 กันยายน 2570

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

รายละเอียด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม มีด้วยกันทั้งหมด 5 ส่วน

 

ประกาศราชกิจจาฯ เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 13 แล้ว

 

คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline