มีผลทันที ราชกิจจาฯประกาศขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ เริ่ม 40 บาท วันนี้วันแรก

มีผลทันที ราชกิจจาฯประกาศขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ เริ่ม 40 บาท เช็ครายละเอียด เช็ครายละเอียดได้ตามประกาศดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร และค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ลงนามโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขึ้นค่าแท็กซี่ เริ่มต้น 40 บาท วันนี้วันแรก
 

มีผลทันที ราชกิจจาฯประกาศขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ เริ่ม 40 บาท

 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไว้แล้ว นั้น โดยที่อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้ว ประกอบกับราคาค่าเชื้อเพลิงและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 (1) ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ "รถยนต์รับจ้าง" หมายความว่า รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 3 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

1. กรณีรถยนต์รับจ้าง ที่มีลักษณะเป็นรถเก่งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอนและรถยนต์นั่งสามตอนแวน ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

-ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 40 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไปกิโลเมตรละ 10.50 บาท

2. กรณีรถยนต์รับจ้าง นอกจาก ข้อ 3. ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

-ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท
-ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท 

3. กรณีรถตาม ข้อ1. หรือ ข้อ2. ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้กำหนดอัตรานาทีละ 3.00 บาท 

ข้อ 4 อัตราค่าบริการอื่น ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

1.กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท

2.กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถยนต์รับจ้างนั้น จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรโดยสารอีก 50 บาท 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มีผลทันที ราชกิจจาฯประกาศขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ เริ่ม 40 บาท

 

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline