ราชกิจจาฯประกาศ อนุญาตให้คนต่างด้าว ทำงาน-ลงทุน 18 ธุรกิจในไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกาาประกาศ อนุญาตให้คนต่างด้าว ทำงาน-ลงทุน 18 ธุรกิจในไทย ในธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ราชกิจจาฯประกาศ อนุญาตให้คนต่างด้าว ทำงาน-ลงทุน 18 ธุรกิจในไทย

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศกำหนด อันจะเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 (1) ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(1) ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงาน ลงทุน จัดตั้งหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

(ก) อุตสาหกรรมยานยนต์
(ข) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(ค) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
(ง) อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
(จ) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
(ฉ) อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
(ช) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
(ซ) อุตสาหกรรมดิจิทัล
(ฌ)อุตสาหกรรมการแพทย์
(ญ)อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
(ฎ) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยตรงและมีนัยสำคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ฏ) อุตสาหกรรมการบิน อากาศยาน และอวกาศ
(ฐ) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฑ) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
(ฒ)การบริหารเทคโนโลยี นวัตกรรม และ Startup Ecosystem
(ณ)การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
(ด) ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(ต) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก"

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ราชกิจจาฯประกาศ อนุญาตให้คนต่างด้าว ทำงาน-ลงทุน 18 ธุรกิจในไทย

 

ราชกิจจาฯประกาศ อนุญาตให้คนต่างด้าว ทำงาน-ลงทุน 18 ธุรกิจในไทย
 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline