ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกระเบียบ"ทรงผมนักเรียน"มีผลวันนี้ทันที

 ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน มีผลทันที 2ก.พ.66 ลงนามโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


   ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกทรงผมนักเรียน มีผลทันที 2ก.พ.66 โดย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พ.ศ.2566 ลงนามโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกระเบียบ"ทรงผมนักเรียน"มีผลวันนี้ทันที

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

1. ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ.2566”

2. ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)

3. ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านราชกิจจาฯฉบับเต็ม


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ THAINEWS