"ราชกิจจาฯ"เผยคำสั่ง ห้ามนำเข้าหนังสือ "ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์" หมิ่นสถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่ง สตช. ห้ามนำเข้าหนังสือ"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์"หมิ่นสถาบันฉบับใหม่ ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

    ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 431 /2566 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 4สิงหาคม 2566 


ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร นั้น

 

มีข้อความบางส่วนคลาดเคลื่อน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

\"ราชกิจจาฯ\"เผยคำสั่ง ห้ามนำเข้าหนังสือ \"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์\" หมิ่นสถาบัน

ข้อ 2 ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์ "Rama X : The Thai Monarchy under King Vajiralongkorn" เขียนโดยนาย"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์" ซึ่งมีลักษณะของภาพปกหนังสือ และบทความที่นำเสนอสื่อถึงทัศนคติของผู้เขียนที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร


ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจริบและทำลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

อ่านประกาศราชกิจจา เพิ่มเติม (คลิกที่นี่)