เฉลย ใครเลือก "กำนันนก" นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจสอบการทำงาน ตร.นครปฐม

เฉลยแล้ว ใครเป็นคนเลือก "กำนันนก" นั่งตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม ของ กต.ตร.นครปฐม

จากกรณีที่ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม (กต.ตร.จังหวัดนครปฐม) ได้มีคำสั่งปลด นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก พ้นจากตำแหน่ง กก.ตร. "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม" หลังได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 

 

เฉลย ใครเลือก กำนันนก นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจสอบการทำงาน ตร.นครปฐม

ขณะที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ได้กล่าวถึงกรณีคำสั่งแต่งตั้งกำนันนก เป็น กต.ตร. ว่าเป็นคำสั่งที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ที่เสนอโดยผู้บังคับการจังหวัดนครปฐม แต่เมื่อเกิดเรื่องได้เซ็นยกเลิกคำสั่งไปแล้ว โดยการเสนอของผู้บังคับการฯ เสนอไปยังผู้ว่าฯ ซึ่งการคัดเลือกต้องยอมรับว่ากำนันนกและผู้บังคับการฯ รู้จักกันอยู่แล้ว เพราะถ้าหากไม่รู้จักก็คงไม่มีการแต่งตั้ง ประเด็นนี้กองปราบจะสอบสวนต่อ


ส่วนคุณสมบัติในการแต่งตั้งมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว คนที่จะเข้ามาเป็น กต.ตร.ต้องเอาคนที่มีจิตมุ่งมั่นที่จะมาสนับสนุนงานตำรวจ เหมือนเอาผู้แทนภาคประชาชนเข้ามาเพื่อจะบอกว่าในจังหวัดนครปฐมมีปัญหาอะไรบ้าง เป็นเครื่องสะท้อนการทำงานของตำรวจ จึงต้องเอาคนเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวแทนของภาคประชาชน ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือน แต่การคัดกรองก็จะต้องคัดคนดีเข้ามา ไม่ใช่คัดคนไม่ดีเข้ามา เรื่องนี้ต้องตำหนิ และวันนี้ทุกจังหวัดต้องตื่นตัวในเรื่องของการพิจารณา จะต้องไม่เอากลุ่มผู้อิทธิพลเข้ามาอยู่ใน กต.ตร.เรื่องนี้ต้องไปปรับเปลี่ยน

 

เฉลย ใครเลือก กำนันนก นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจสอบการทำงาน ตร.นครปฐม

สำหรับ กต.ตร.จังหวัด มีจำนวน 19-23 คน ประกอบด้วย

กรรมการโดยตำแหน่ง 9-3 คน

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรการ

2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 

3. อัยการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 

4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการ

5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ

6.ผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค เป็นกรรมการ

7. รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ

8. หัวหน้าหน่วยงานใน สตม., ทท., ทล., และ รน. ซึ่งปฏิบัติราชการประจำอยู่ในจังหวัดนั้น เป็นกรรมการ

การได้มาของกรรมการ : เมื่อดำรงตำแหน่งทางราชการที่ระเบียบฯ กำหนดให้เป็นกรรมการฯ


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (7คน)

1. ด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม

2. ด้านการศึกษา

3. ด้านการแพทย์

4. ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจบริการ

5. ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือ ธุรกิจการเงิน 

6. องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

7. ด้านเกษตรกรรม 

การได้มาของกรรมการ : กรรมการโดยตำแหน่งคัดเลือก


ตัวแทนประชาชน (3 คน)

การได้มาของกรรมการ : กรรมการโดยตำแหน่งคัดเลือกจากกลุ่มบุคคลที่เคยเป็น กต.ตร.สภ. ซึ่งผ่านการคัดเลือกจาก กต.ตร.สภ. แล้ว


หน้าที่ของ กต.ตร.มีอะไรบ้าง

1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย

2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ และการบริหารงานตำรวจ

4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.

5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

6. ให้ข้อมูลข่าวสาร และเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

7. ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สน. มอบหมาย

9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด

10. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย

 

เฉลย ใครเลือก กำนันนก นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจสอบการทำงาน ตร.นครปฐม