เปิดขั้นตอน วิธีตรวจสอบสิทธิ "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท

เปิดขั้นตอนวิธีการตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน

เช็กสิทธิมาตรการช่วยเหลือชาวนา ภายหลังจากวันที่ 14 พ.ย. 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

 

เปิดขั้นตอน วิธีตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

โดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดในช่วงปลายเดือน พ.ย. 2566 และช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน


เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://farmer.doae.go.th/ (คลิกที่นี่)

 

เปิดขั้นตอน วิธีตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท


ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

  1. คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com (คลิกที่นี่)
  2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

 

เปิดขั้นตอน วิธีตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

สำหรับวิธีการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท


อย่างไรก็ตาม วงเงินงบประมาณการช่วยเหลือในครั้งนี้อยู่ที่ จำนวน 56,321.07 ล้านบาท แบ่งเป็นจำแนกเป็น

  1. งบประมาณ จ่ายขาดให้เกษตรกร แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงิน 54,336.14 ล้านบาท
  2. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ธ.ก.ส. วงเงิน 1,984.93 ล้านบาท