มติเอกฉันท์ทวงเงิน 600 ล้านคืนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

บอร์ด กสทช. มีมติความเห็นเป็นเอกฉันท์ทวงเงิน 600 ล้านคืนจาก กกท. เซ่นปมการรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022มีปัญหา

มติเอกฉันท์ทวงเงิน 600 ล้านคืนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย  ในขณะที่การแข่งขัน บอลโลก 2022 Qatar World Cup 2022 กำลังเข้มข้น เนื่องจากได้ 8 ทีมผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกแล้ว ทว่าประเทศไทยก็กำลังเข้มข้นเช่นกันกับกรณีที่ การรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกมีปัญหาโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก IPTV "จอดำ" ซึ่ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บอร์ด กสทช. ได้ประชุม นัดพิเศษ เรื่อง การพิจารณาการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย)

 

การกีฬาแห่งประเทศไทยหน้าซีด บอร์ด กสทช. มีมติความเห็นเป็นเอกฉันท์ทวงเงิน 600 ล้านคืน

และล่าสุด "ฐานเศรษฐกิจ" ได้รับการเปิดเผยจาก แหล่งข่าวใน กสทช.ว่า ที่ ประชุมบอร์ด กสทช.จำนวน 6 คน มีมติเอกฉันท์ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. คืนเงิน 600 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022  (รอบสุดท้าย) หลังจากมีปัญหาโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก IPTV "จอดำ"

 

พร้อมกันนี้ แหล่งข่าวจาก กสทช. ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า หนังสือทวงเงินอย่างเป็นทางการที่ออกไป เนื่องจากบอร์ด กสทช.จำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เป็นอำนาจของ กสทช.เพื่อป้องกันตัวเอง หากในอนาคตถูกดำเนินคดีในมาตรา 157 ซึ่งก่อนหน้านี้ กสทช. ได้ส่งหนังสือถึง กกท. ขอคืนค่าสนับสนุน 600 ล้านบาท หลังจากระบบบอกรับสมาชิก IPTV  จอดำ มีสาระสำคัญดังนี้


- บันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย) และผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงรายการดังกล่าว

การกีฬาแห่งประเทศไทยหน้าซีด บอร์ด กสทช. มีมติความเห็นเป็นเอกฉันท์ทวงเงิน 600 ล้านคืน

- ปัจจุบัน กกท. ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ดังนั้น จึงขอให้ กกท. ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯตามข้อ 2.2 ข้อ 2.4 – 2.5 ข้อ 2.8 และข้อ 2.10 ซึ่งกำหนดให้ กกท. ต้องบริหารจัดการสิทธิให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. 


และสำนักงาน กสทช.สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป รวมทั้งต้องดำเนินการให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกราย ดำเนินการออกอากาศรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย) (FIFA World Cup Final 2022) ให้สมาชิกสามารถได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง

การกีฬาแห่งประเทศไทยหน้าซีด บอร์ด กสทช. มีมติความเห็นเป็นเอกฉันท์ทวงเงิน 600 ล้านคืน


และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการตาม ข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยทันทีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้กรณี กกท. ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 2 สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิตามข้อ 8 ของบันทึกข้อตกลงฯ

 


- โดย กกท. มีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืนแก่สำนักงาน กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี) ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงของ กกท. ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

การกีฬาแห่งประเทศไทยหน้าซีด บอร์ด กสทช. มีมติความเห็นเป็นเอกฉันท์ทวงเงิน 600 ล้านคืน

การกีฬาแห่งประเทศไทยหน้าซีด บอร์ด กสทช. มีมติความเห็นเป็นเอกฉันท์ทวงเงิน 600 ล้านคืน

เอกสารฉบับเต็ม กสทช. ทวงเงิน 600 ล้าน คืนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline