เรื่องที่หลายคนมองข้าม!! วิธีกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆ (รายละเอียด)

ติดตามต่อที่ http://www.tnews.co.th/

การกราบ มาจากคำว่า อภิวาทเป็นการแสดงความเคารพด้วย วิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะ ลงจรดพื้นหรือจรดมือ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แล้วน้อมศีรษะลงบนมือนั้น เช่น กราบลงบนตักก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ ถ้าหมอบแล้วน้อม ศีรษะจรดมือที่ประนมถึงพื้นเรียกว่า หมอบกราบ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ ใช้กราบพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระ ธรรม พระสงฆ์ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึง การ ที่ให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผากจรดพื้น การกราบจะมี ๓ จังหวะ และจะต้องนั่งอยู่ในท่าเตรียมกราบ ท่าเตรียมกราบ

เรื่องที่หลายคนมองข้าม!! วิธีกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆ (รายละเอียด)

ซึ่งวิธีที่จะกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อจะมีอานิสงส์มาก ๆ นั้น

ตามฉบับวัดท่าซุง ได้ระบุไว้ว่า…..

 

ผู้ถาม : กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง วิธีที่จะกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อจะมีอานิสงส์มาก ๆ นั้น จะต้องกราบแบบไหน ขอแบบฉบับวัดท่าซุง เป็นตัวอย่างด้วย เจ้าค่ะ.

หลวงพ่อฯ : ให้กราบด้วยความเคารพอย่างเดียวพอ ให้จิตเคารพนะ.. ก่อนที่จะกราบพระพุทธเจ้า นึกถึงพระพุทธรูปก่อน.. กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม นึกถึงดอกมะลิแก้ว ให้ไหลจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า ลงหัวเรา.. กราบครั้งที่ ๓ นึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง ที่เราเคารพ พอ.. เอาใจสำคัญ กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์.. ถ้าไม่เคารพ ไม่มีความหมาย…”

หลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อุทัยธานี
จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม เล่มที่ ๑๐ หน้าที่ ๕๘

เรื่องที่หลายคนมองข้าม!! วิธีกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆ (รายละเอียด)

 

และวิธีการกราบที่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้

เรื่องที่หลายคนมองข้าม!! วิธีกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆ (รายละเอียด)

ชาย นั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้ง นั่ง บนส้นเท้า มือทั้งสองวางบนหน้าขาทั้ง สองข้าง (ท่าเทพบุตร) หญิง นั่งคุกเข่าปลาย เท้าราบ นั่งบนส้นเท้า มือทั้งสองวางบน หน้าขาทั้งสองข้าง (ท่าเทพธิดา)

จังหวะ ที่ ๑ ( อัญชลี) ยกมือขึ้นประนมระหว่างอก ปลายนิ้วชิดกันตั้งขึ้นแนบตัวไม่กางศอก

เรื่องที่หลายคนมองข้าม!! วิธีกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆ (รายละเอียด)

จังหวะที่ ๒ (วันทา) ยกมือขึ้น พร้อมกับก้มศีรษะ โดยให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้า ผาก

เรื่องที่หลายคนมองข้าม!! วิธีกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆ (รายละเอียด)

จังหวะที่ ๓ (อภิวาท) ทอดมือลง กราบ ให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกัน มือคว่ำห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรด พื้นระหว่างมือได้

เรื่องที่หลายคนมองข้าม!! วิธีกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆ (รายละเอียด)

ชาย ให้กางศอกทั้งสอง ข้างลง ต่อจากเข่าขนานไปกับพื้น หลังไม่ โก่ง หญิง ให้ศอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็ก น้อย ทำสามจังหวะให้ครบสามครั้ง แล้วยก มือขึ้นจบโดยให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก แล้วปล่อยมือลง การกราบไม่ควรให้ช้าหรือ เร็วเกินไป

ที่มา: welovemyking