อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่านต้องทำยังไง ขั้นตอนอุทธรณ์บัตรคนจน

ไทม์ไลน์ล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วิธี"อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ รีบทำก่อนหมดเขต


   กระทรวงการคลัง อัปเดตล่าสุด กระบวนการขอ อุทธรณ์"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเขาร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ"บัตรคนจน"(โครงการฯ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 พบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2566  โดยขอชี้แจงรายละเอียดกระบวนการขออุทธรณ์ ดังนี้


1. ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน) โดยสามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้


1.1 ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 

คลังชี้แจง กรรีอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566   ขั้นตอนอุทธรณ์บัตรคนจน

โดยมีขั้นตอนอุทธรณ์ลงทะเบียน"บัตรคนจน"ไม่ผ่าน ดังนี้ 


 1) ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุ
บนบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ผลการตรวจสอบ”

2) ผู้ลงทะเบียนกรอก วันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน และรหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกปุ่ม “ยืนยันตัวตน”

3) ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์

การพิจารณาคุณสมบัติ หากผู้ลงทะเบียนที่ต้องการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และคลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์”

 

กระบวนการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่านต้องทำยังไงบ้าง ขั้นตอนอุทธรณ์บัตรคนจน

 4) ระบบขึ้นข้อความ โปรดยืนยันการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียน คลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” อีกครั้ง

5) เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” เรียบร้อยแล้ว ระบบขึ้นข้อความ “สำเร็จ”ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ตกลง”

6) ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดย คลิกปุ่ม“พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์” ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

หรือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

  • ธนาคารออมสิน

 

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

  • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด 

 

  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 

 

  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

 

  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 

   โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์


   กรณีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูลขอให้ดำเนินการติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขั้นตอนอุทธรณ์บัตรคนจน ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566ล่าสุด

 สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ และ/หรือ อุทธรณ์สิทธิบัตรคนจน ได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และ/หรืออุทธรณ์ได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 


2. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 


4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566 บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะเริ่มวันนี้ เช็กที่นี่
และเมื่อผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวได้ทำการยื่นขออุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูลขอให้ดำเนินการติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล

 

ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ประชาชนสามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th