ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดอัตราเงินนำส่งกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา33 อีก 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้

    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  พ.ศ.2565   ลงนามโดย นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาลดอัตราเงินนำส่งกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33  ไปอีก 3 เดือน  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65


 ประกาศราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อหาดังนี้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 46 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565เป็นต้นไป

 

ข้อ2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33
ข้อ3 ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ดังต่อไปนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.

 

(๒) ตั้งแต่วันที่1  สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข.

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม