"ยุบสภา" 20มี.ค. กกต.เตรียมประกาศ วันเลือกตั้ง66 ภายใน 45-60 วัน

นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่ หลังมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา ให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน "วิษณุ"คาดศุกร์นี้ กกต.ประกาศวัน"เลือกตั้ง66"

    20มี.ค.66 ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ พระราชกฤษฎีกายุบสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566  ให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน

"ยุบสภา" 20มี.ค. กกต.เตรียมประกาศ วันเลือกตั้ง66 ภายใน 45-60 วัน

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่ อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมือง ให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

"ยุบสภา" 20มี.ค. กกต.เตรียมประกาศ วันเลือกตั้ง66 ภายใน 45-60 วัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

มาตรา 4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ

"ยุบสภา" 20มี.ค. กกต.เตรียมประกาศ วันเลือกตั้ง66 ภายใน 45-60 วัน

มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


   ซึ่งหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้ว ขั้นตอนที่จะตามมาคือ กกต. ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ใน 5 วัน  และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ  กกต. ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน  

"ยุบสภา" 20มี.ค. กกต.เตรียมประกาศ วันเลือกตั้ง66 ภายใน 45-60 วัน

 ล่าสุดทางเนชั่นออนไลน์ มีรายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการหารือกับนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ว่า ได้แจ้งให้ทราบว่า กกต. จะออกประกาศภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภา ซึ่งจะมีรายละเอียดประกอบไปด้วยจะเลือกตั้งวันไหน สถานที่รับสมัคร ทั้ง ส.ส. แบบเขต และแบบบัญชีรายชื่อ โดยไม่ต้องออกพระราชกฤษฏีกาอื่นใดอีก ซึ่งเป็นประกาศเท่านั้น เพราะพระราชกฤษฏีกาเป็นประกาศให้มีการเลือกตั้งในตนเอง 

หากมีการยุบสภาในวันนี้(20มี.ค.66) จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ถ้ายุบพรุ่งนี้ก็ยังเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ได้เช่นกัน พร้อมยืนยันว่า ไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม หรือ 14 พฤษภาคม จะไม่มีความแตกต่างและนัยทางการเมือง